หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

  พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

  พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

   พ.ต.ท.อาคม การบรรจง
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ. ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้แทนเข้าร่วมต้อนรับ พลตรี ยุทธภูมิ บุญฤทธิ์ ผอ.สชด.ชด.ทหาร (ผู้อำนวยสำนักกิจการ ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร) และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.๑๔๖ รวม ๑๖ นาย ได้เดินทางไปร่วมกับ ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะฯ พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ของ ฉก.จงอางศึก ให้การต้อนรับ และรับการตรวจ เยี่ยมจาก พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ มทภ.๑/ผบ.ศปก.ทภ.๑ พร้อมคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงานของ กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ณ ฉก.จงอางศึก

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ฐานปฏิบัติการบ้านไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี จ.ส.ต.ชาญนนท์ แก้วเจริญ รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๖๑๒ เพื่อมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ที่กองร้อย ตชด.๑๔๖ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ  ได้รับฟังบรร ยายสรุปสถานการณ์/การปฏิบัติงานหน่วย,มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการตำรวจ

เมื่อ  ๑๒  พ.ค.๖๖  พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง   รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นควบคุม ทางยุทธการของหน่วย ฉก.จงอางศึก/ร.๒๙  พร้อมทั้งรับฟังการมอบนโยบาย/ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ  บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานสนับ สนุน การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานและช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๑ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๖ ให้การต้อนรับ พ.อ.นพดล ภาคาผล รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก และคณะ ที่เดินทางมา ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๑๔๖ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมได้ให้โอวาส แก่ข้าราชการตำรวจ และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในหน่วย

เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจ มว.ตชด. ๑๔๖๓ ร่วม ให้การต้อนรับ พ.อ.พงษ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ฉก.จงอางศึก และคณะฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตาม ผลกำชับเร่งรัดในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและจับกุมสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย, ห้ามกำลังพลทุกนายไปเรียกรับผลประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น ณ ฐานปฏิบัติการบ้านไร่เครา ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๗ มี.ค. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๓ รวม ๓ นาย ร่วมกับฉก.จงอางศึก, ฝ่ายปกครอง อ.เมืองประจวบฯ,ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.นิพนธ์  พินสุวรรณ์ ผช.หน. บก. ศบท. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่องสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ  ในการนี้ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ แสนสุข รรท.ผบ. มว.ตชด.๑๔๖๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอทับสะแก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี มีนายอำเภอทับสะเเก เป็นประธานการประชุม

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให ร.ต.ท.มนตรี  ตรีสุวรรณ ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมข้าราชการ มว.ตชด.๑๔๖๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.วริศร์สิริภ์  ลีละสิริ ผบก. ตม.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจช่องสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ  จ.ประจวบฯ

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๖ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลัง ๕ นาย โดยมี ร.ต.ท.นาวิน เนตรสอน เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดน ที่ช่องทางเขาปอ หมู่๗ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประ จวบฯ และเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ.หนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ จัดกำลัง ๖ นาย โดยมี ด.ต.อุทิศ พรมมา เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันปราบ ปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายที่ ช่องทางวังเป้า และเยี่ยมเยียนประชาชนที่ บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย จ.ส.ต.ชาญนนท์ แก้วเจริญ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ และพวก รวม ๓ นาย เข้า ร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดน รุ่นที่ ๒ กิจกรรม ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคง ตามแนวชายแดน โดยมี พันเอกพีรฉัตร พานทอง รอง ผอ. กอ.รมน.จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเขา ม.๑๐ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน

เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง  รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ จัดกำลัง ๔ นาย มี จ.ส.ต.ชาญนนท์ แก้วเจริญ รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน ์ ทราบ ละซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมายพื้นที่แนวชายแดนบริเวณพื้นที่ช่องทางหัวเขา บ.เขาสูง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ พร้อมออกเยี่ยมเยียนประชาชน บ.เขาสูง อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๖ มว.ตชด.๑๔๖๓ จัดกำลัง ๔ นาย มี ส.ต.อ.ณัฐนันท์ บุญเพิ่มพูน เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระ เวนพิสูจน์ทราบ และซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมายพื้นที่แนวชายแดนและป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ช่องทางธรรมชาติหัวเขา (สิบศพ) ม.๙ บ.มะขาม โพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ.หนองขาม ม.๓ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลัง ๘ นาย มี ร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็น หน.ชุด ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎ หมายบริเวณพื้นที่ช่องทางแพรกมะละกอ บ.หุบผาก และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ.คลองน้ำดำ (หุบผาก) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

 เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พ.ค.๖๖  พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ด.ต.อุทิศ พรมมา เป็นหัวหน้าชุด  พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย.ตชด.๑๔๖ รวม ๑๑ นาย ร่วมกับ ผญบ.ม.๑๒ บ้านย่านซื่อ, ฉก. จงอางศึก,ฝ่ายปกครองเมืองประจวบฯ.,อุทยานแห่งชาติกุยบุรี,จนท.คู่ชีพ จ.ประจวบฯ เเละประชาชน ในพื้นที่ ทำการออกค้นหา นายสมศักดิ์ โหม่งโก้ อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑๗ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบ ซึ่งเดินทางเข้าป่าเพื่อหาของป่าและได้หายตัวไป ตั้งเเต่วันที่ ๗ พ.ค.๖๖ จนถึงเวลา ปัจจุบัน ที่บริเวณช่องทาง วังเป้าบ้านย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ  และในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.ได้พบตัว บุคคลสูญหายยังมีชีวิตอยู่โดยมีสภาพร่างกายอิดโรย จนท.กู้ชีพได้เคลื่อนย้ายไปรักษาที่ รพ.ประจวบฯ  ต่อไป

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๖ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลัง ๓ นาย มี ร.ต.ต.ศรชัย ถุงจันทร์ เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับ นายกะเสียร ห้ามทรัพย์ พร้อม จนท.ป้องกันเเละรักษาป่าปข. ที่๔ (ห้วยทราย),ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ ทองเเก้ว พร้อมจนท.ตร. บก.๕ ปทส.,จนท.ชุด ปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรที่๑๐(เพชรบุรี),จนท.ชุดปฏิบัติการ พิเศษ ป่าไม้ประจวบฯ ร่วมทำการออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภายใน เขตป่าสงวนเเห่งชาติป่าทับสะเเก บริเวณพื้นที่ป่าบ้านทุ่งตาเเก้ว ม.๑๐ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ผลการตรวจสอบ พบมีการบุกรุกแผ้วถาง และเผาป่า ไม่พบบุคคลใดในที่เกิดเหตุ จึงร่วมกันบันทึกค่าพิกัดไว้ ้จำนวน ๔ จุด

เมื่อ ๒ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ โดยมี ร.ต.ท.นาวิน เนตรสอน เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม ๓ นาย ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย บริเวณ หน้าฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ม.๑๐ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำ ความผิด

เมื่อ ๒๐-๒๑ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ จัดกำลัง ๖ นาย มี ด.ต.อุทิศ พรมมา เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎ หมาย ที่ช่องทางวังเป้า บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ ๒๓-๒๔ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ ครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรง เรียนในพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ จำนวน ๔ รร.ได้แก่ โรงเรียนวัด หนองหอย ต.อ่างทอง ,โรงเรียนสมาคม เลขานุการสตรี ๒ ต.นาหูกวาง ,โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง ต.นาหูกวาง และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.ห้วย ยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ นักเรียนได้รับความรู้ ๖๖  คน

เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.มชสฯ ๑๔๖ จัดวิทยากร ๔ นาย มี ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ เป็นหัวหน้าชุด สนับสนุนกรมการปกครอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบฯ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) จำนวน ๑๘๐ คน

เมื่อ ๙-๑๗ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลัง ๓- ๕ นาย มี ร.ต.ท.นาวิน เนตรสอน เป็น หน.ชุด ร่วมกับจนท.ตร.สภ.ทับสะเเก ผญ.บ.,ชรบ.,อสม. ทำการดูแลรักษา ความปลอดภัยเทศกาลงานปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดวังยาง ต.อ่างทอง ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ จัดกำลัง ๖ นายมี ร.ต.ต.สุพจน์ คำสาร รองฯ ผบ.มว. ตชด.๑๔๖๔ เป็นหัวหน้าชุด ทำการดูแลรักษาความปลอดภัย และเข้าร่วม งานเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบึง บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

งานช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.อ.สุวิพล จันทร์แย้ม รอง สว (ป)ฯ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๕นาย ร่วมกับ นางศิริรัตน์ รัตนพร รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร พร้อมผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ” ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดอุปกรณ์เด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๖ ณ บริเวณศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.มชสฯ ๑๔๖ และ มว.ตชด. ๑๔๖๑ จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย มี ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็นหัวหน้าชุด สสน.กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ชำระล้างมูลนกพิราบ พื้นอา คารที่ทำการส่งเสริมการท่องเที่ยว และปลูกต้นไม้”เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทับสะแก ม.๓ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มีนายสมเจตน์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแกเป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน

เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ นางทัศนี พรมสะอาด ผอ.รร.ด่านสิงขรฯ พร้อมผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านด่านสิงขรฯ จัดกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าเนื่องในวันพืชมงคล ( ๑๗ พ.ค.๖๖ ) ณ บริเวณ ร.ร.ด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬอ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลังข้าราชการตำ รวจจิตอาสา ๕ นาย มี ร.ต.ต.ศรชัย ถุงจันทร์ เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ( ฉัตรมงคล ) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม-เขื่อนเขาล้าน โดย มี นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ร.ต.อ.สุวิพล จันทร์แย้ม รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก. ตชด.๑๔ จอส.กร.) และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๔ จำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา เก็บขยะ สถานที่ท่องเที่ยว” ทำความสะอาด จัดระเบียบฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย ทำการเก็บขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลเมืองประจวบฯ และสะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให ้ร.ต.อ.สุวิพล จันทร์แย้ม รอง สว.(ป) พร้อมกำลังพลจิตอาสา ในสังกัด จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔ (จอส.กร.) และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๔ จำนวน ๑๕ นาย จัดกิจกรรม " จิตอาสา การให้บริการกับประชาชน แจกผ้าเย็น แจกน้ำดื่ม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย”ประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทางในการเดินทาง เพื่อเสริมสร้างความ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๖ ณ บริเวณสถานีรถไฟประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๖ เม.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ ร่วมกับ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ จัดกำลังจิตอาสา รวม ๑๐ นาย มี ร.ต.ต.ศรชัย ถุงจันทร์ เป็นหน.ชุด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัย เเล้ง ๒๕๖๖กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณลำห้วยหนองสายติ่ง-ทุ่งเคล็ด บ.โปร่งเเดง ม.๓ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบฯ เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน

เมื่อ ๕ เม.ย.๖๖ ร้อย ตชด.๑๔๖ จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา รวม ๗ นาย  มี ด.ต.ธนู  เรืองโรจน์ ผบ.หมู่ มว.มชสฯ ๑๔๖ เป็น หน.ชุด เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ ตชด. ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ครั้งที่ ๔  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๖ ณ หอประชุมสราญรมย์ กก.ตชด.๑๔ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๕ เม.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิพล จันทร์แย้ม รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๕ นาย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า เนื่องในวันจักรี (๖ เม.ย.๖๖) ณ วัดด่านสิงขร บ้านห้วยใหญ่ ม.๕ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.146  มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิแสน สุวรรณ รอง สว.(ป) นำกำลังพล ชุดจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิต อาสาพัฒนา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทาสีห้องน้ำ หลังอาคารเรียนชั้นอนุบาล เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ( ๒ เม.ย. ๖๖) ที่ รร.ตชด. บ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๑๔ , ครู รร.ตชด., ผู้ปกครอง,นักเรียน ร่วมกิจ กรรม รวม ๙๐ คน

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

ห้วงวันที่ ๑๔ – ๓๑ มี.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท หน.ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย ได้ ้เข้าดำเนินการสร้างซุ้มพระบรมฉายาลักษณฯ จำนวน ๒ ซุ้ม ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขนุน ม.๑๐ และที่หน้า โรงเรียนบ้านนาล้อม ม.๓ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

 

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com