กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

border patrol police company 146

" เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ "